PICO Electronics

شرکت Pico Electronics در سال 1967 توسط آقای جوزف سوینی و آقای هنری اسپولیدی تاسیس شد و دفتر مرکزی آن در نیویورک ایالت متحده آمریکا قرار دارد. پیکو الکترونیک با هدف بهبود و کاهش اندازه ترانسفورماتورها (که در آن زمان بسیار بزرگ بود) ایجاد شد و امروزه از متخصصان مبدل DC به DC و AC به DC است.

PICO Electronics
...