در این قسمت می توانید قطعات را یکی یکی به سبد قطعات اضافه نمایید:

شماره قطعه
برند
تعداد
توضیح

در این قسمت می توانید لیست قطعات را در قالب فایل اکسل به سبد قطعات اضافه نمایید. توجه نمایید که فایل اکسل باید شامل چهار ستون مطابق شکل زیر باشد:

نمونه اکسل ارسال استعلام

...